جستجو، بررسی، انتخاب

گفتگوی آزاد :: بعد از تایپ متن دکمه Enter را بزنید.
 

علوم کامپیوتر - آموزش ویندوز7 64 بیتی به زبان فارسی

15

وﻳﻨﺪوز ﻫﻔﺖ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳـﺖ . اﮔـﺮ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴـﺘﻴﺪ ﻛﺘـﺎب ﻓـﻮق ﻣـﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺰاران ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣیل ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪاﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﻴﺪ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب را از ﺑﺨﺶ ﺷﺮوع آﻏﺎز ﻛﻨﻴﺪ . اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑـﻪﺷﻤﺎ ﻳﻚ دﻳﺪ ﻛﻠﻲ و ﺧﻮب از ﻛﻞ ﻛﺘﺎب ﻣﻲدﻫﺪ . ﻳـﻚ اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺎﻳـﻪ ای درﺑـﺎره اﻳﻨﻜﻪ وﻳﻨﺪوز ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴـﺪ آﻣـﻮزش را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻓﺮاﺑﮕﻴﺮﻳﺪ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﺎزه ﻛﺎر ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺴـﺘﻴﺪ ، ﻣـﻦاﻳﻦ دﻟﮕﺮ ﻣﻲ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ دﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب داﻧﺶ زﻳﺎدی را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آورد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ


دانلود فایل  (3.2 مگابایت)


فاطمه محبوب  |  1393/03/26  |  15 دانلود  |  1438 بازدید

شما هم می توانید نظرات و ایده های خود را در این بخش درج نمایید

پر بازدیدترین برچسب ها