جستجو، بررسی، انتخاب

گفتگوی آزاد :: بعد از تایپ متن دکمه Enter را بزنید.
 
نمایش 1-10 از 23 نتیجه

کارشناسی ارشد - ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻄﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺑﯿﻦ Q، ﻣﻌﯿﺎری ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ،

ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻄﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺑﯿﻦ Q، ﻣﻌﯿﺎری ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری انجمن حسابداری ایران

سعید فرزادی  |  1394/10/04  |  2 دانلود  |  455 بازدید  |  فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری

کارشناسی ارشد - بدهی های ﻓﮑﺮی :ﻣفهومی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻓﮑﺮی

بدهی های ﻓﮑﺮی :ﻣفهومی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ھﺎی ﻓﮑﺮی، فصلنامه حسابداری مدیریت علوم تحقیقات واحد تهران مرکز، محمد نمازی، داریوش فروغی و سعید فرزادی، 1393 زمستان

سعید فرزادی  |  1394/10/04  |  9 دانلود  |  488 بازدید  |  فصلنامه حسابداری مدیریت

کارشناسی ارشد - ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺮﯾﺎن های ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺳﻄﺢ نگهداﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ های ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑهادر ﺗهران

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺮﯾﺎن های ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺳﻄﺢ نگهداﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ های ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑهادر ﺗهران، فصلنامه مدیریت دارایی ها و تامین مالی دانشگاه اصفهان، داریوش فروغی و سعید فرزادی، 1393 بهار

کارشناسی ارشد - بررسی پتانسیل های حسابداری مشتری

فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران، ، 1392، زمستان

سعید فرزادی  |  1394/10/04  |  8 دانلود  |  791 بازدید  |  فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی

کارشناسی ارشد - سوالات آمار کارشناسی ارشد مدیریت 1391همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آمار کارشناسی ارشد مدیریت 1391همراه با پاسخ تشریحی

کارشناسی ارشد - سوالات آمار کارشناسی ارشد مدیریت 1392همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آمار کارشناسی ارشد مدیریت 1392همراه با پاسخ تشریحی

کارشناسی ارشد - سوالات آمار کارشناسی ارشد مدیریت 1393همراه با پاسخ تشریحی

سوالات آمار کارشناسی ارشد مدیریت 1393 همراه با پاسخ تشریحی

کارشناسی ارشد - قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت

مرجع اصلی درس قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت در تمام دانشگاه‌های دنیا
Reliability Evaluation of Power Systems - Roy Billinton

اصغر امیریان  |  1393/07/30  |  10 دانلود  |  1470 بازدید

کارشناسی ارشد - نوشتن پروپزال

نمونه پروپوزال و پایان نامهنحوه نوشتن پروپوزال:

الف- عنوان موضوع پژوهش: بصورت یک جمله واضح و روشن عبارت موضوع پژوهش در ابتدا بیان می شود که البته متغیرهای اصلی پژوهش در جمله عنوان موضوع بکار گرفته می شود.

ب- نوع پژوهش که از نظر هدف (کاربردی یا بنیادی) و از نظر ماهیت و روش در ابتدای طرح تحقیق آورده می شود

.پس از بیان دو مورد فوق موارد زیر برای تشریح اجزای طرح تحقیق آورده می شود:

هما شهلایی  |  1393/04/22  |  61 دانلود  |  1762 بازدید  |  نوشتن پروپزال

کارشناسی ارشد - برنامه درسی پنهان

برنامه درسی
الف- تعریف ومفهوم برنامه درسی
«اصطلاح برنامه درسی به منظورهای گوناگونی به کار برده شده است از جمله بعنوان برنامه ای برای یک موضوع درسی خاص دریک پایه تحصیلی مشخص،در طول یک دوره تحصیلی،یا به عنوان برنامه موضوعهای مختلف درسی در طول یک دوره تحصیلی(اُکس ،1974).


هما شهلایی  |  1393/04/18  |  12 دانلود  |  1632 بازدید  |  برنامه درسی پنهان

پر بازدیدترین برچسب ها